Algemene voorwaarden
 

   
 

Alg. voorwaarden

  Verzekeringen
   
   
   
   

Artikel 1: Algemene bepalingen
1. Al onze voorstellen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsvergelijkende(n) en erfgenamen.
3. Onder een evenement, dan wel het verzorgen van een evenement, wordt in deze voorwaarden verstaan het leveren en/of ter beschikking stellen van goederen en/of het verrichten van diensten in verband met een evenement, dan wel het verzorgen van een evenement, in de ruimste zin van het woord.
4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
1. Al onze voorstellen zijn gedurende 14 dagen na datum van de aanbieding geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
2. Alle gegevens en afbeeldingen die zijn opgenomen in prijslijsten, brochures en/of reclamemateriaal, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.
3. Overeenkomsten komen tot stand wanneer wij een door opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging hebben ontvangen.

Artikel 3: Prijzen.
1. Tenzij anders overeengekomen omvat de prijs uitsluitend het ter beschikking stellen van het materiaal voor en de begeleiding van het evenement op de daarvoor bepaalde dag(en.)
2. De kosten ter zake van gebruik van de aanwezige voorzieningen op de locatie van het evenement, geluidsinstallatie en communicatiemiddelen, medische verzorging, door derden verzorgd entertainment en/of (deel)evenementen en dergelijke, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
3. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen tenzij anders aangegeven ook al geschiede deze in gevolg reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.
4. De kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor om alle na dato van ons voorstel of opdrachtbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren, zoals belastingen, heffingen en invoerrechten, inkoopprijs, loonkosten en kosten van transport, verzekeringspremies, valutawisselkoersen etc. aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4: Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door ons op te geven bank/girorekening.
2. Wij zijn gerechtigd voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te vorderen.
3. Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voor of tijdens uitvoering daarvan, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.
4. Indien betaling niet binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedrag.

Artikel 5: Annulering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst betreffende (het verzorgen van) een evenement te annuleren middels een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan ons. In geval van annulering wordt de opdrachtgever direct opeisbaar aan ons verschuldigd: gemaakte kosten worden in geval van annulering wel in rekening gebracht.
a. 50 % van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt uiterlijk drie kalendermaanden voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement.
b. 75 % van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt uiterlijk twee kalendermaanden voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement.
c. 100 % van de overeengekomen prijs indien de annulering geschiedt uiterlijk één maand voor de (eerste) dag van het overeengekomen evenement

Artikel 6: Materiaal
1. De opdrachtgever mag het door ons ter beschikking gestelde materiaal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen in gebruik geven, behoudens voor zover dit betreft het normale gebruik door deelnemers aan het overeengekomen evenement. De opdrachtgever mag het materiaal uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken en aan of in het materiaal geen veranderingen aanbrengen. De opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het ter beschikking gestelde materiaal.
2. Schade aan en/of verlies van het materiaal door onoordeelkundig dan wel onvoorzichtig dan wel anders dan overeengekomen gebruik door de opdrachtgever of deelnemers, komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien wij evenwel de begeleiding van het evenement niet verzorgen, dan komt de schade aan en/of verlies van het materiaal in alle gevallen voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment van afgifte, zijnde uiterlijk het moment van aankomst van het materiaal op locatie, tot het moment van teruggave, inclusief eventuele afbouw. De schade en/of verlies dient te worden vergoed op basis van herstel kosten dan wel de nieuwprijs van de betreffende goederen.
3. De opdrachtgever zal het materiaal onverwijld nauwgezet op eventuele onvolkomenheden controleren en eventueel vastgestelde onvolkomenheden onverwijld aan ons melden. Onvolkomenheden die bij een nauwgezette controle niet ontdekt hadden kunnen worden, maar nadien worden ontdekt, dienen onverwijld aan ons te worden gemeld. De voornoemde meldingen dienen schriftelijk te geschieden. Tijdig gemelde onvolkomenheden zullen wij ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van ons – reparatie of vervanging voor zover de resterende tijd tot de aanvang van het (relevante onderdeel van het) evenement daartoe redelijkerwijze voldoende is. De opdrachtgever zal dit tijdstip aanpassen, c.q. in aanpassing toestemmen voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden. Alleen onvolkomenheden die overeenkomstig het voormelde tijdig zijn gemeld, geven een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, maar dat slechts indien wij na een aanmaning daartoe er niet in slagen de onvolkomenheden binnen een redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtgever gevergd kan worden.
4. De opdrachtgever stelt het materiaal na afsluiting van het evenement – of indien een ander moment is overeengekomen, op dat moment – direct geheel ter beschikking van ons in de staat waarin dit, behoudens normale slijtage, door ons is afgegeven c.q. ter beschikking is gesteld.

Artikel 7: Overmacht
1. Wij zijn verplicht ons in te spannen om het overeengekomen evenement op de overeengekomen wijze te verzorgen. Voor zover het karakter van het evenement daardoor niet wordt aangetast, zijn wij gerechtigd om onderdelen van het programma niet, anders of in een andere volgorde te verzorgen. Indien is overeengekomen dat wij niet de begeleiding van het evenement verzorgen, zijn wij, tenzij anders overeengekomen, slechts verplicht het materiaal tijdig op de (eerste) dag van het evenement ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.
2. Onder overmacht wordt, afgezien van hetgeen onder punt 3. van dit artikel staat vermeld, in deze voorwaarden verstaan: elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
3. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding van de overeenkomst of aan voorbereidingen van de uitvoering ervan te voldoen ten gevolge van slecht weer, brand, waterschade, overstroming, en voorts door alle omstandigheden en/of oorzaken waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen. Voor rekening en eigen risico van de opdrachtgever komt in ieder geval het geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig verschijnen van de deelnemers of een anderszins verminderde deelname.
4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Met de opdrachtgever zal hier omtrent overleg gepleegd worden.
5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

Artikel 8: Beeld en/of geluidsmateriaal.
1. Wij behouden voor om foto en video opnamen door ons gemaakt gedurende de voorbereidingen en uitvoering van het evenement, tevens de naam en logo van de opdrachtgever, te kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
1. Behoudens onze opzet of grove nalatigheid, zijn wij nimmer aansprakelijk voor kosten en schade, materieel of immaterieel, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die bij de opdrachtgever, bij derden, en/of bij deelnemers aan het evenement mochten ontstaan als gevolg van ( het verzorgen van) het overeengekomen evenement door ons. Voor alle aanspraken uit dien hoofde vrijwaart de opdrachtgever ons uitdrukkelijk en volledig.
2. Deelname aan een evenement en/of een activiteit vindt altijd plaats op eigen risico van de deelnemer(s).
3. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van kosten en schade zijn gehouden, dan zal de vergoeding te allen tijde beperkt zijn tot de prijs van het overeengekomen evenement zoals door ons aan de opdrachtgever is gefactureerd.
4. Indien wij een beroep zouden doen op het bepaalde in dit artikel, dan kunnen onze eventueel aangesproken werknemers en ondergeschikten, waaronder begeleiders van het evenement, daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
5. Wij kunnen op verzoek een ongevallen verzekering voor alle deelnemers en medewerkers die betrokken zijn bij het verzorgen en deelnemen aan de activiteiten van het evenement waarbij men enig risico kan lopen voor ongevallen.

Artikel 10: Verplichtingen van de deelnemers.
1. De deelnemer(s) is / zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Acting-out of haar vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van het programma. Indien een deelnemer zich niet aan deze aanwijzing houdt, vervalt alle aansprakelijkheid van Acting-out. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook hinder dan wel gevaar oplevert voor zichzelf, de overige deelnemers of de leiding, dan heeft Acting-out of haar vertegenwoordiger het recht deze deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. De eventuele (financiële) gevolgen komen dan geheel ten koste van de opdrachtgever. Restitutie kan alleen geschieden indien blijkt dat de deelnemer redelijkerwijze geen verwijt heeft/treft.

Artikel 11: Toepasselijk recht.
1. Op alle door ons af te sluiten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.
2. Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2002 van toepassing.

 

 

 
  Telefoon 030-6971021      Postbus 711    
Info@acting-out.nl            3700 AS Zeist